โครงการบันทึกลูกน้อย เขตชนบท (BB Rural)

โครงการบันทึกลูกน้อย เขตชนบท (Rural Baby Panel)

โครงการบันทึกลูกน้อยเขตชนบท เป็นโครงการหนึ่งที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สินค้าสำหรับลูกน้อยของคุณในแต่ละครัวเรือน เป็นการเก็บบันทึกรายละเอียดการซื้อหรือได้รับสินค้าของลูกน้อยของคุณที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่เข้ามาโครงการ จะนำมาสรุปวิเคราะห์ ประมวลผล และสะท้อนภาพความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสำหรับลูกน้อยของคุณ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ที่ทางบริษัทผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย จะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการตัดสินใจหาแนวทางในการวางแผน ด้านการผลิตการตลาด และการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ได้ถูกต้องมากที่สุด

เราศึกษาพฤติกรรมการซื้อการใช้ของครัวเรือนที่มีลูกน้อย ตามอายุของเด็กด้วยกัน 6 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 เด็กแรกเกิด - 3 เดือน
กลุ่มที่ 2 เด็กอายุ 4 เดือน - 6 เดือน
กลุ่มที่ 3 เด็กอายุ 7 เดือน - 12 เดือน
กลุ่มที่ 4 เด็กอายุ 13 เดือน - 24 เดือน
กลุ่มที่ 5 เด็กอายุ 25 เดือน - 36 เดือน
กลุ่มที่ 6 เด็กอายุ 37 เดือน - 48 เดือน

คุณได้รับประโยชน์อะไร จากการเป็นสมาชิกโครงการ

ครอบครัวของคุณ จะเป็น 1 ในตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภค 5,000 ครอบครัว เป็นตัวแทนของครัวเรือนในประเทศไทย ในการให้ข้อมูลที่มีคุณค่ากับทางบริษัท คุณจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อการวิจัยในโครงการต่าง ๆของบริษัท ที่จะบอกถึงความต้องการของผู้บริโภค ให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้รับทราบ นำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผน มาตัดสินใจ เป็นแนวทางในการผลิตการจัดจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือที่ดี ทางบริษัทฯ จะมอบของตอบแทนในรูปแบบการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยคุณจะได้รับแต้มคะแนนทุกๆ สัปดาห์ ที่เข้าร่วมโครงการ คุณสามารถนำแต้มคะแนนที่มีอยู่มาแลกของรางวัลที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณอย่างมากมาย ได้ฟรี โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย