ร่วมบริจาคกับโครงการ"ก้าว"

ประกาศยอดบริจาคกับโครงการก้าวคนละก้าว

(รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อการกุศล เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ)

ทางบริษัทขอขอบคุณน้ำใจจากท่านสมาชิก ที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการ”ก้าวคนละก้าว”

ผ่านทางโครงการบันทึกลูกน้อย/ครอบครัว/เอ้าท์ออฟโฮม โดยใช้คะแนนสะสมของท่าน

โดยยอดเงินบริจาค 10 บาทจะใช้ จำนวน 100 คะแนน

ยอดรวมทั้งสิ้น 8-30 พ.ย.60 จำนวน 15,680 บาท

รายชื่อและยอดการบริจาคมีดังนี้

คุณวันเพ็ญ สุทธิมานัฎ จำนวน 2,050 บาท คุณณัฐฐิยา เพชรด่านเหนือ จำนวน 1,140 บาท
คุณอัญชลากรณ์ มีศรี จำนวน 1,400 บาท คุณโสพิศ คันสร จำนวน 1,000 บาท
คุณณัฐนิชา คัลลาแฮน จำนวน 1,290 บาท คุณชาสุภรดา ศรีเพชรดี จำนวน 500 บาท
คุณศิริพร นิมิตรไธสง จำนวน 460 บาท คุณปรมาภรณ์ ตีรณโชติ จำนวน 320 บาท
คุณจินตนา บุตรราษฎร์ จำนวน 420 บาท คุณพรจินดา พึ่งเสือ จำนวน 310 บาท
คุณบัวผิน ทนันชัย จำนวน 400 บาท คุณทองม้วน วิมูลชาติ จำนวน 250 บาท
คุณวิไล จินตนาพรวงศ์ จำนวน 400 บาท คุณจันดี มีขำ จำนวน 230 บาท
คุณชลลดา แถวกระโทก จำนวน 180 บาท คุณกชพรรณ จันทร์ทอน จำนวน 200 บาท
คุณศศิกานต์ ศรีทอง จำนวน 160 บาท คุณกุลสตรี มัทธุ จำนวน 200 บาท
คุณปัทมา ผาทอง จำนวน 140 บาท คุณจินตนา แย้มเจริญกิจ จำนวน 200 บาท
คุณมนต์ฑารัตน์ ลบภู่ จำนวน 140 บาท คุณพัชรินทร์  เย็นหลักร้อย จำนวน 200 บาท
คุณสุนันทา โง้งบุดสี่ จำนวน 140 บาท คุณวชิรศักย์ โพธิ์ศรี จำนวน 200 บาท
คุณนันทนา เสือประโคน จำนวน 110 บาท คุณวิทยา   พันธ์ศรี จำนวน 200 บาท
คุณสุวิมล กลิ่นจันทร์ จำนวน 110 บาท คุณปริญญาภรณ์ ชนะชัย จำนวน 100 บาท
คุณกุหลาบ ชัยชนะ จำนวน 100 บาท คุณปิยภรณ์  ทองปิ่น จำนวน 100 บาท
คุณทัศวรรณ ลินลาด จำนวน 100 บาท คุณพรชนก ยังกรุต จำนวน 100 บาท
คุณธารปภัสร์ บุญมาก จำนวน 100 บาท คุณพรรณทิภา อยู่ออมสิน จำนวน 100 บาท
คุณบัวแก้ว ศรีวงษา จำนวน 100 บาท คุณพิมใจ พรมปิง จำนวน 100 บาท
คุณปนัดดา  นารี   จำนวน 100 บาท คุณวิมลมาศ ปรีชาวนิช จำนวน 100 บาท
คุณปราณี ฝ่ายทัพ จำนวน 100 บาท คุณสายฝน   ต่างถิ่น จำนวน 100 บาท
คุณคุณสุภาพรรณ สุวรรณกิจ จำนวน 80 บาท คุณสุพรรณี ทูลพุทธา จำนวน 100 บาท
คุณรังสิมา แสนเสริม จำนวน 80 บาท คุณอะตอม ศรีสุวรรณ จำนวน 100 บาท
คุณวารุณี แซ่ลิ้ม จำนวน 70 บาท คุณอังคณา แช่ตั้ง จำนวน 100 บาท
คุณอนุรักษ์ วงศ์บุญนาค  จำนวน 70 บาท คุณอาทิตยา เข็มสุวรรณ จำนวน 100 บาท
คุณเจริญใจ ชีวะวิบูลย์พันธ์ จำนวน 50 บาท คุณอุสิณี รังสิมันตุชาติ จำนวน 100 บาท
คุณกมลภัทร แสงจีน จำนวน 50 บาท คุณวันเพ็ญ บัวแก้ว จำนวน 50 บาท
คุณกฤตยาณี ล้อเลิศเจริญ จำนวน 50 บาท คุณวินนรี วิรัชวงศ์ จำนวน 50 บาท
คุณดวงใจ  ปรึกไธสง  จำนวน 50 บาท คุณวิวัฒน์  บุตรมั่น   จำนวน 50 บาท
คุณพเยาว์ วังกอเพชร จำนวน 50 บาท คุณศุภพร ภู่กรุด จำนวน 50 บาท
คุณวัฒนา ชายังกูล จำนวน 50 บาท คุณสุทัศน์ คำสุกดี จำนวน 50 บาท
คุณณัฐลิณี สุขเอี่ยม จำนวน 20 บาท คุณยุภาวดี พรมบุตร จำนวน 40 บาท
คุณธันยกานต์ วงษ์เอี่ยม จำนวน 20 บาท คุณวราภรณ์ บัวทอง จำนวน 40 บาท
คุณผกามาศ มะโนภัย จำนวน 20 บาท คุณกรรณิการ์ แฝดกลาง จำนวน 30 บาท
คุณละอองทิพย์ วรวงศ์ จำนวน 20 บาท คุณธนัชพร ธรรมปัญญา จำนวน 30 บาท
คุณวิลาวรรณ มาศชัชวาล จำนวน 20 บาท คุณธนัชพร สุนทรารชุน จำนวน 30 บาท
คุณสุจิรา ไชยสิน จำนวน 20 บาท คุณพิพัฒน์ ถาวรทอง จำนวน 30 บาท
คุณหทัยชนก อินทะมาตย์ จำนวน 20 บาท คุณกรรณิการ์ หุนตระณี จำนวน 10 บาท
คุณอรธิดา ศิริสวัสดิ์ จำนวน 20 บาท คุณกัญญาภัค ธรรมทักษา จำนวน 10 บาท
คุณอารีย์รัตน์ มามาก จำนวน 20 บาท คุณกาญจนา โนรี จำนวน 10 บาท
คุณเพ็ญนิภา สอนซ่อนกลิ่น จำนวน 10 บาท คุณคัทลิยา ราวิล จำนวน 10 บาท
คุณนิจจารีย์ ประเสริฐศรี จำนวน 10 บาท คุณจันทร์เพ็ญ มุ่งหมาย จำนวน 10 บาท
คุณนิสาชล พรมวงษา จำนวน 10 บาท คุณชุตินิศฐ์ พวงเพชร จำนวน 10 บาท
คุณบัวพันธ์ รัตนะ จำนวน 10 บาท คุณฐิตารัตน์ อภิศิริธนาพงษ์ จำนวน 10 บาท
คุณปฏิสนธิ์ บุบผวัลย์ จำนวน 10 บาท คุณณรกชมณ หมวดปั้น จำนวน 10 บาท
คุณปัทมา อ่ำทัพ จำนวน 10 บาท คุณธนิษฐา ผดุงธรรมรักษา จำนวน 10 บาท
คุณพัชรี  จันทรนนท์ จำนวน 10 บาท คุณธิพารัตน์ อำนวยพร จำนวน 10 บาท
คุณภัคพจี พุ่มแดง จำนวน 10 บาท คุณสุดารัตน์ เก็งชัยภูมิ จำนวน 10 บาท
คุณมุกดา หลีหมาด จำนวน 10 บาท คุณสุนีนาฎ บุญปราการ จำนวน 10 บาท
คุณรัตน์ติกาล สาเอิ้ง จำนวน 10 บาท คุณสุพิชญ์นันท์  อินทร์แก้ว จำนวน 10 บาท
คุณศลิษา เต็มดวง จำนวน 10 บาท คุณหทัยชนก สะกุมา จำนวน 10 บาท
คุณสมชาย ศรีประกร จำนวน 10 บาท คุณอับดุลรอนี โส๊ะเด็น จำนวน 10 บาท
คุณสุกัลยา ศรียงยศ จำนวน 10 บาท คุณอุ่นเรือน พัวสุวรรณ์ จำนวน 10 บาท
คุณสุกานดา เรืองติก จำนวน 10 บาท

ขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งที่มีน้ำใจในและได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคในครั้งนี้

ขอผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

หรือหากท่านต้องการบริจาคด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kaokonlakao.com

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ที่ 02-2678543 หรือ 02-1191851-4

  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย