ข้อมูลบริษัท

 ในประเทศไทย เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ของครัวเรือน (Household Panel) และลูกน้อย (Baby Panel) นำมาสรุป วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภค แล้วนำเสนอเป็นรายงานต่อลูกค้าของเรามานานกว่า 25 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ บริษัทผู้ผลิตผู้จัดหน่ายในประเทศและระดับสากล

 การติดตามตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้รู้ถึงสิ่งเหล่านี้

  • ปริมาณการซื้อของสินค้าแต่ละชนิด
  • มูลค่าการซื้อของสินค้าแต่ละชนิด
  • ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าแต่ละยี่ห้อ
  • ราคาสินค้าแต่ละยี่ห้อ
  • ใครเป็นผู้ใช้สินค้าแต่ละชนิด
  • ระดับการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดต่อครัวเรือน
  • สถานที่ ที่ซื้อสินค้าแต่ละชนิด
  • ระดับความมั่นคงในการใช้สินค้ายี่ห้อเดิมหรือเปลี่ยนยี่ห้อใหม่

 

สิ่งเหล่านี้ ทำให้เรารู้ถึงความเป็นไปของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค

จนสามารถวางแผนด้านการตลาด การผลิต และจัดจำหน่ายได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด


โครงการของเรา