โครงการบันทึกครอบครัวออนไลน์ (HH Online)

โครงการบันทึกครอบครัวเขตเมือง เป็นโครงการที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อ หรือได้รับฟรี สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในแต่ละครัวเรือน อย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นการเก็บบันทึกรายละเอียดการซื้อหรือได้รับสินค้าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละสัปดาห์ ของสมาชิกในครอบครัว จากวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่เข้ามาโครงการ จะนำมาสรุปวิเคราะห์ ประมวลผล และสะท้อนภาพความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ที่ทางบริษัทผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย จะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการตัดสินใจหาแนวทางในการวางแผน ด้านการผลิตการตลาด และการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ได้ถูกต้องมากที่สุด

เราศึกษาพฤติกรรมการซื้อการใช้สินค้า ตามขนาดครัวเรือน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ขนาดครัวเรือนที่อยู่ 1 คน
กลุ่มที่ 2 ขนาดครัวเรือนที่อยู่ด้วยกัน 2 คน
กลุ่มที่ 3 ขนาดครัวเรือนที่อยู่ด้วยกัน 3-4 คน
กลุ่มที่ 4 ขนาดครัวเรือนที่อยู่ด้วยกัน 5-6 คน
กลุ่มที่ 5 ขนาดครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันมากกว่า 6 คน

คุณได้รับประโยชน์อะไร จากการเป็นสมาชิกโครงการ

ครอบครัวของคุณ จะเป็น 1 ในตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภค 5,000 ครอบครัว เป็นตัวแทนของครัวเรือนในประเทศไทย ในการให้ข้อมูลที่มีคุณค่ากับทางบริษัท คุณจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อการวิจัยในโครงการต่าง ๆของบริษัท ที่จะบอกถึงความต้องการของผู้บริโภค ให้ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้รับทราบ นำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผน มาตัดสินใจ เป็นแนวทางในการผลิตการจัดจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือที่ดี ทางบริษัทฯ จะมอบของตอบแทนในรูปแบบการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล โดยคุณจะได้รับแต้มคะแนนทุกๆ สัปดาห์ ที่เข้าร่วมโครงการ คุณสามารถนำแต้มคะแนนที่มีอยู่มาแลกของรางวัลที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณอย่างมากมาย ได้ฟรี โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย